Alpha Capital Partners Group ข้อมูลบริษัท

บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("ACPG") ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย โดยมีธุรกิจบริหารสินทรัพย์อย่างครบวงจรเป็นธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) ที่มีหลักประกัน และธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำ และเป็นทางเลือกแรกสำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายแก่ลูกค้า และคู่ค้าผ่านการให้บริการแบบครบวงจร และความสามารถและคุณภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายอย่างดีที่สุด

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมานานมากกว่า 20 ปี โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บริหารสินทรัพย์อัลฟาแคปปิตอล จำกัด ("ALPHA") และบริษัท บริหารสินทรัพย์ ไวร์เลส จำกัด ("WAMC")


www.acpg.co.th

Alpha Capital AMC วิสัยทัศน์และความสำเร็จ

 • บริษัทมีผลงานการบริหารจัดการหนี้เสียและสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

 • อัลฟาประกอบไปด้วยทีมบริหารและทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ฝ่ายประเมินราคา ฝ่ายกฏหมาย ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายขายทรัพย์สิน

 • มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ดีเยี่ยมในการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหนี้เสียและสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ มีกลยุทธ์ในการบริหารหนี้เสียและสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่หลากหลาย อาทิ การเจรจาประนอมหนี้ การโอนกรรมสิทธิ์ในหนี้เสียหรือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ การเข้าซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด การยึดหรือเพิกถอนทรัพย์สินที่จำนอง รวมถึงการบริหารทรัพย์สินรอการขาย

 • มีความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับธนาคารพาณิชย์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่างๆ อัลฟาได้สร้างพันธมิตรทางธุรกิจผ่านการประมูลหนี้เสียและสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ อาทิ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารมอร์แกน สแตนลีย์ เป็นต้น

 • มีความเชี่ยวชาญในการบริหารหนี้เสียและสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากบริษัทหรือกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงหนี้เสียในกลุ่มสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการหนี้เสียเหล่านี้ได้อย่างโดดเด่น และมีประสิทธิภาพ

ประวัติ

Alpha Capital AMC ประวัติความเป็นมา

ปี 2541

 • ในปี พ.ศ. 2541 จีอี แคปปิตอล โดยความร่วมมือกับ โกลด์แมน แซคส์ ได้จัดตั้งธุรกิจบริหารจัดการหนี้เสียและสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ บริษัท บางกอกแคปปิตอล อัลไลแอนซ์ จำกัด

ปี 2542 - 2546

 • นอกจากนั้น จีอี แคปปิตอล และโกลด์แมนแซคส์ ยังเป็นผู้บริหารหนี้เสียและสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ. 2546

ปี 2551

 • ในปี พ.ศ. 2551 จีอี แคปปิตอล ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท บริหารสินทรัพย์ อัลฟา แคปปิตอล จำกัด (“อัลฟา”) เพื่อบริหารจัดการหนี้เสียและสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในประเทศไทย โดยมีกลุ่มตระกูลรัตนรักษ์เข้าร่วมถือหุ้น

ปี 2559

 • บริษัท แอเรส เอสเอสจี แคปปิตอล แมเนจเมนท์ จำกัด (“แอเรส เอสเอสจี”) ซึ่งเป็นกองทุนชั้นนำในการลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกจากฮ่องกง ได้เข้าซื้อหุ้นของอัลฟา จากกลุ่มจีอีและกลุ่มตระกูลรัตนรักษ์ในปี พ.ศ. 2559

 • แอเรส เอสเอสจี ได้พัฒนามาตรฐานองค์กร และระบบการทำงานของอัลฟาอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย อันนำมาซึ่งความก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

ปี 2562

 • ในไตรมาส 4/2562 แอเรส เอสเอสจี ได้สร้างพันธมิตรทางธุรกิจโดยการขายหุ้น เป็นจำนวน 49% ให้กับกองทุนไนน์ เบซิล (“ไนน์ เบซิล”) ซึ่งเป็นกองทุนในประเทศไทย โดยแอเรส เอสเอสจี ยังคงถือหุ้นอยู่ 51%

 • กลุ่มผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่าย มุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของอัลฟาในการบริหารจัดการหนี้เสียและสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ รวมถึงมองหาช่องทางการขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อความเติบโตและมั่นคงในอนาคต