กิจกรรมและบทความ

23/12/2564

คู่มือซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด

(เครดิต : https://www.led.go.th/ebook/manual/34/)

การซื้อทรัพย์ขายทอดตลาดนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เนื่องจากปัจจุบันทางสำนักงานบังคับคดี ได้ทำการพิมพ์หนังสือที่เรียกว่า คู่มือการซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด มาให้ประชาชนทั่วไป ได้อ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ขั้นตอนที่สำคัญและจำเป็นของผู้ต้องการซื้อทรัพย์หลัก ๆ มีด้วยกันดังนี้
- การเตรียมตัวก่อนเข้าประมูลซื้อทรัพย์
- หลักฐานที่ต้องนำมาในวันประมูล ได้แก่
- บัตรประชาชน หรือบัตรที่แสดงตัวตนของตนเอง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือน
- หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปซื้อแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรแสดงตัวตน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ
- ต้องชำระเงินประกันก่อนทำการเข้าสู้ซื้อทรัพย์ ต่อเจ้าหน้าที่บังคับคดี เพื่อหลักประกัน
- การลงทะเบียนในวันประมูล
- วิธีการประมูลซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ฯลฯ)
- วิธีประมูลซื้ออสังหาริมทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- วิธีการประมูลซื้อสังหาริมทรัพย์ (สิ่งของ)
- ทรัพย์รายการใดที่ไม่มีผู้ซื้อ
- ผู้เข้าสู้ราคาที่ประมูลซื้อทรัพย์ไม่ได้
- การปฏิบัติเมื่อประมูลซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด) ได้จากการขายทอดตลาด
- การขอเพิ่มชื่อ หรือลดชื่อผู้ซื้อทรัพย์
- การปฏิบัติเมื่อประมูลซื้อสังหาริมทรัพย์ (สิ่งของต่างๆ) ได้จากการขายทอดตลาด
- การจัดการให้ลูกหนี้และบริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพย์
- ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเดิม
- วิธีการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ
- ก่อนการเข้าประมูลสู้ราคา
- กรณีมีการร้องเพิกถอนการขายทอดตลาด และผู้ซื้อทรัพย์ยังไม่ประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์
- หากศาลมีคำ สั่งถึงที่สุดไม่เพิกถอนการขายทอดตลาด
- กรณีมีการร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด
- ผู้มีส่วนได้เสีย
- หน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสีย
- เหตุงดการขายทอดตลาด

รายละเอียดสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.led.go.th/ebook/manual/34/

Recommended articles

กิจกรรม CSR ขัดบ่อเต่าทะเล และปล่อยเต่าสู่ท้องทะเล

ดูเพิ่มเติม

TOWN HALL 2024 "MEETING & PLAYING" TOPGOLF MEGACITY

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม Tidlor Culture WOW และ Tidlor Camp

ดูเพิ่มเติม

9 ขั้นตอน เตรียมพร้อมให้ขายบ้านได้ง่ายๆ

ดูเพิ่มเติม

ซื้อบ้านมือสองเพื่อรีโนเวท ต้องรู้อะไรบ้าง

ดูเพิ่มเติม