กิจกรรมและบทความ

31/03/2565

วิธีขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านทีเดียว

 • ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก  :  https://www.sanook.com/money/826416/

 • เว็บไซต์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แนะการเตรียมเอกสารสำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อบ้าน พร้อมเคล็ดลับที่จะทำให้ขอสินเชื่อบ้านผ่านในหนเดียว ต้องทำยังไง และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างมาดูกัน

1. เอกสารส่วนบุคคล

 • ธนาคารต้องการหลักฐานส่วนบุคคลไว้ยืนยันตัวตนและทำธุรกรรมด้วยเท่านั้นย ถ้าผู้ขอสินเชื่อมีคู่สมรส ก็ต้องยื่นเอกสารของคู่สมรสด้วย เพราะถือเป็นบุคคลเดียวกัน โดยเอกสารส่วนบุคคล ได้แก่
  • บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ, บัตรรัฐวิสาหกิจ
  • สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบมรณะบัตร (คู่สมรส) (ถ้ามี)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรม (ถ้ามี)

2. เอกสารทางการเงิน

 • เอกสารที่จะใช้แสดงที่มารายได้ ดังนั้น ที่มารายได้ของแต่ละอาชีพจึงแตกต่างกัน ซึ่งธนาคารจะแบ่งอาชีพที่มีรายได้ต่างกันเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
  • พนักงานประจำ
   • ใบรับรองเงินเดือน, หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
   • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
   • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
   • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน, หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
   • สำเนาทะเบียนการค้า, ทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วน
   • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
   • รูปถ่ายกิจการ
   • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • ทั้งนี้ เอกสารการเงินเป็นส่วนที่ทำให้หลายคนกู้ขอสินเชื่อไม่สำเร็จ เพราะเครดิตหรือความน่าเชื่อถือทางการเงินไม่เพียงพอ ดังนั้น ผู้ขอสินเชื่อบ้านจึงต้องเตรียมสร้างเครดิตให้กับเอกสารทางการเงินให้ดีก่อนยื่นกู้

3. เอกสารหลักประกัน

 • เอกสารยื่นเพื่อเป็นหลักประกันให้กับธนาคารว่าเราจะชำระหนี้คินให้แก่เขาโดยที่กรรมสิทธิของสินทรัพย์จะยังเป็นของเราอยู่ เอกสารหลักประกันก็มีหลายประเภทโดยจะแตกต่างกันที่จุดประสงค์การกู้ คือ ซื้อ หรือสร้าง
  • สำเนาจะซื้อจะขาย, สัญญาวางมัดจำ, สัญญาเช่าซื้อการเคหะฯ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ
  • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
  • สำเนาโฉนดที่ดิน, นส.3ก, หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด, อช.2 ทุกหน้า
  • ใบอนุญาตปลูกสร้าง, ต่อเติม
  • แบบแปลน
  • ใบประมาณการปลูกสร้าง, สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

*หมายเหตุ ธนาคารอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ขอกู้ตามแต่กรณี เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่ : https://www.sanook.com/money/826416/


Recommended articles

กิจกรรม CSR ขัดบ่อเต่าทะเล และปล่อยเต่าสู่ท้องทะเล

ดูเพิ่มเติม

TOWN HALL 2024 "MEETING & PLAYING" TOPGOLF MEGACITY

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม Tidlor Culture WOW และ Tidlor Camp

ดูเพิ่มเติม

9 ขั้นตอน เตรียมพร้อมให้ขายบ้านได้ง่ายๆ

ดูเพิ่มเติม

ซื้อบ้านมือสองเพื่อรีโนเวท ต้องรู้อะไรบ้าง

ดูเพิ่มเติม